ALGEMENE EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

 

Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden

Het plaatsen van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden.

 

 
 
Bestelling

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die voor verkoop beschikbaar zijn gesteld.

De informatie die de koper geeft op het moment van de bestelling draag zijn volledige verantwoordelijkheid. SACASTAR.NL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren van het product.

SACASTAR.NL behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een klant met wie er een geschil over de betaling van een eerdere bestelling is of enig risico aanwezig is.

 

 
 
Verkoopprijzen

Alle prijzen van de producten zijn aangegeven in Euro, incl. alle belastingen. De producten worden gefactureerd tegen de prijzen die van kracht zijn op het moment van bestelling, behalve in geval van een kennelijke fout. SACASTAR.NL behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De producten blijven eigendom van SACASTAR.NL tot volledige betaling is ontvangen. De prijs dient volledig en in één verrichting te worden betaald. Er is de mogelijkheid om de betaling in 3 verrichtingen en zonder kosten te laten plaatsvinden (zie betaling). 

 

 
 
Producten

Alle producten worden gefactureerd tegen de prijzen die van kracht zijn op het moment van registratie van de bestelling. SACASTAR.NL behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

Handvest inzake de strijd tegen namaakgoederen op het internet: 

Sacastar.nl implementeert de beginselen die zijn vermeld in het Handvest inzake de strijd  tegen namaakgoederen op het internet, dat werd opgesteld in december 2009. We garanderen de authenticiteit van de producten die op Sacastar.nl te koop worden aangeboden, door de certificeringen van alle aangeboden merken voor onze internetgebruikers ter beschikking te stellen. We zijn volledig transparant wat betreft de herkomst van onze aangeboden producten, onze leveringsbronnen en onze activiteiten met de erkende leveranciers. 

 

 
Verzending en levering

 

De levering zal plaatsvinden tussen maandag en vrijdag naar het adres dat u hebt opgegeven. Bij uw afwezigheid zal de leveringsdienst een bericht in uw brievenbus achterlaten. U kunt uw pakket vervolgens op het postkantoor in uw regio afhalen.

Het is uw verantwoordelijkheid om na ontvangst het pakket onmiddellijk te controleren en binnen 3 dagen na ontvangst van het pakket per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs voorbehoud te maken bij het verzendbedrijf "De post".

SACASTAR.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van de levering als gevolg van externe gebeurtenissen (stakingen, natuurrampen, etc.)

Als u na 7 werkdagen na het verzenden van uw bestelling nog steeds geen pakket, kennisgeving van doorgang of precieze informatie via ons online trackingsysteem hebt ontvangen, stellen we voor om contact op te nemen met uw lokaal postkantoor.

Als het verzendbedrijf geen enkel idee heeft waar uw pakket zich bevindt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice van SACASTAR.NL: info@sacastar.com.

Onze klantenservice zal vervolgens een onderzoek opstarten. U zult een e-mail ontvangen met vermelding dat een onderzoek werd opgestart en dat de responstijden variëren tussen 10 en 30 dagen na het opstarten van het onderzoek. Als het pakket wordt gevonden, wordt het onmiddellijk naar u verzonden. Als het pakket als verloren wordt beschouwd, zal SACASTAR.NL u het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen.

 

 
Betaling

 

De bestelling wordt als geldig beschouwd na bevestiging van de betalingsovereenkomst via de bank. In geval van weigering van de bank, wordt de bestelling geannuleerd.

De geaccepteerde kaarten zijn: Carte Bleue, Visa, Eurocard Mastercard, American Express.

 

Bij betaling van uw bestelling per cheque. Uw bestelling wordt verwerkt na ontvangst van uw bestelbon en betaling per cheque. Het innen van de cheque wordt uitgevoerd na ontvangst van de cheque en na ontvangst van de gevraagde informatie in geval het innen van de cheque bijkomende verificatie nodig heeft.

Voor België, Zwitserland en Luxemburg: de betaling kan alleen via creditcard of PayPal worden uitgevoerd.

 

 
 

In elk geval behoudt SACASTAR.NL zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van een geschil met de koper in verband met een volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de koper, of een weigering van machtiging tot betaling via creditcard door de bankinstelling.

 

disc
 
 
Buitengewone omstandigheid

SACASTAR.NL heeft een verificatieprocedure  ingevoerd om elk frauduleus gebruik van bankgegevens om een bestelling op de website te plaatsen te voorkomen. In het kader van deze verificatie wordt aan de klant gevraagd om een recto-verso kopie van een identiteitsbewijs en een bewijs van domicilie van maximum 3 maanden oud (via e-mail of per brief) naar SACASTAR.NL te sturen. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst en verificatie van de ontvangen documenten. SACASTAR.NL behoudt zich het recht voor om de genoemde bestelling terug te vorderen in geval van het niet ontvangen van de documenten of het ontvangen van niet-conforme documenten. Alleen klanten die een bestelling plaatsen voor een bedrag dat hoger is dan bepaald door Sacastar.nl moeten deze documenten voorleggen. Na registratie van hun bestelling zal de koper in kwestie een e-mail ontvangen van de klantenservice van SACASTAR.NL.

 

 
 
Retournering en terugbetaling 

Bij SACASTAR.NL kan de klant tot maximaal 30 dagen na ontvangst het product retourneren zonder het vermelden van de reden of het betalen van geldboetes. Alleen het bedrag van de gekochte producten wordt terugbetaald binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de datum waarop het herroepingsrecht is uitgeoefend. De retourneringskosten zijn ten laste van de Klant. Er zal geen enkele contante betaling bij aflevering worden aanvaard, om welk motief dan ook. 

Als u een terugbetaling wenst, moeten de producten in de originele verpakking naar het volgende adres teruggestuurd worden:

SACASTAR.NL
Klantenservice
121 Chemin des guetes
78630 ORGEVAL / FRANCE

Voor elke retournering vragen we u om het artikel met vermelding van de reden naar het bovenstaand adres terug te zenden. De geretourneerde producten zullen worden terugbetaald na ontvangst van de producten door SACASTAR.NL. Geretourneerde producten die beschadigd, vuil of onvolledig zijn worden noch teruggestuurd noch terugbetaald.
De terugbetaling gebeurt rechtstreeks op de rekening van de klant of per cheque op naam en het factuuradres van de klant die de bestelling heeft geplaatst als de betaling via cheque werd uitgevoerd.

De retourkosten van het product(en) zijn ten laste van de klant, tenzij we een fout hebben gemaakt met betrekking tot uw levering, dan zal SACASTAR.NL de kosten voor het retourneren van de producten op zich nemen. In dit geval, moet de artikelen naar ons worden geretourneerd binnen een termijn van maximum 15 dagen. Een retourbon wordt opgesteld door contact met ons op te nemen via e-mail: info@sacastar.com of telefonisch op +33 (0)826 382 880.

 

Opgelet! De artikelen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking en mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Geretourneerde producten die beschadigd, vuil of onvolledig zijn, worden niet terugbetaald.

 

 
 
Beveiligde transacties

 

SACASTAR.NL schenkt bijzondere aandacht aan de veiligheidsaspecten met betrekking tot het betalen op het internet.

Alle banktransacties worden beheerd in samenwerking met de Société Générale. Geen enkele banktransactie loopt via SACASTAR.NL.

Bij betaling per cheque moet deze zijn uitgegeven door een bank met zetel in Frankrijk. Het innen van de cheque wordt uitgevoerd na ontvangst van de cheque, met uitzondering van betalingen in termijnen.

 

 
 
Intellectuele eigendom

 

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de SACASTAR.NL website is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Alle tekst, commentaar, rapporten, illustraties en afbeeldingen weergegeven op SACASTAR.NL zijn voorbehouden onder het auteursrecht alsmede het intellectuele eigendom en dit voor de hele wereld.

In het kader daarvan en in overeenstemming met de bepalingen vermeld in het wetboek inzake intellectuele eigendom is het gebruik ervan enkel toegestaan voor privédoeleinden en onder voorbehoud van verschillende bepalingen, die nog meer beperkend zijn dan wat is vermeld in het wetboek inzake intellectuele eigendom. Zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van SACASTAR.NL kan de overtreder strafrechtelijk worden vervolgd.

 

 
Verantwoordelijkheid en identificatie van de verkoper

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van betwisting over de interpretatie en handhaving daarvan en bij gebreke van een minnelijke schikking, wordt de exclusieve bevoegdheid gegeven aan de relevante rechterlijke instanties.

 

 
Verantwoordelijkheid en identificatie van de verkoper

 

De verantwoordelijkheid van Sacastar.com is, in elk geval, beperkt tot het bedrag van de bestelling. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eenvoudige fouten of weglatingen die zich kunnen voordoen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die tijdens het voorstellen van de producten werden genomen. Het bedrijf Sacastar.com heeft voor alle stadia, waaronder toegang tot de website, de bestelprocedure, de levering, de klantenservice of de dienst na verkoop slechts een inspanningsverplichting. Sacastar.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, waaronder een onderbreking van de dienst, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor een geval van overmacht, overeenkomstig de wet.

 

SACASTAR.NL is een merk van de onderneming ANDREA SARL met een kapitaal van 15.245,00 EURO, en hoofdkantoor in CC Euromarché te 78410 FLINS  en geregistreerd bij het handelsregister van Versailles onder het nummer 40830089500013.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer: +33 (0)826 382 880 (0,15ct € inc. BTW/min) of per e-mail: info@sacastar.com

 
Garantie

Service na verkoop: SACASTAR.NL streeft ernaar om aan de eisen van een kwaliteitsproduct te voldoen. Dit is de reden waarom we voor elk artikel in uw bestelling de te volgen procedure  aangeven zodat u zo snel mogelijk van uw product kunt genieten.

Om praktische redenen wordt aan de klant gevraagd om het defecte product direct naar de leverancier te retourneren zodat het product zo snel mogelijk hersteld kan worden. Vergeet niet om uw contactgegevens op te geven zodat we het product na herstelling terug naar u kunnen zenden. De reparatie is in elk geval gratis en is niet worden onderworpen aan extra kosten. De kosten die worden gemaakt om het product naar ons te zenden zijn ten laste van de klant.

 

 
Nominatieve informatie

Volgens de Wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 06/01/1978, heeft de klant het recht van toegang, rectificatie en verzet op de geregistreerde gegevens. Dit recht op rectificatie kan op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@sacastar.com

De gegevens die op de website worden verzameld dienen uitsluitend voor intern gebruik en laten ons toe om de bestellingen te verwerken.

 

 

 

GOED SHOPPING ON SACASTAR.NL!